תקנון האתר

א. כללי

 1. אתר "rappeh.org.il" (להלן – "האתר") מציע לגולשים באינטרנט הזדמנות ללמוד עוד על  מפלגת "רפא רק בריאות"  (להלן – "המפלגה"), להתפקד, ולתרום. וכן טיפים ומידע לשיפור הבריאות ואיכות החיים, נאומים, ראיונות, הרצאות והדרכות. 
 2. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש באתר לאמור בתקנון זה ומעיד על הסכמתו. 
 3. יובהר, כי תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד וליחיד ולרבים כאחד.
 4. בתקנון זה יש להתייחס למונחים הבאים בהתאם לפירושים שבצידם: "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ומשתמש בתכנים שבו. "המפלגה" – מפלגת "רפא רק בריאות". 
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפלגה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה במישרין או בעקיפין עקב הפרתו את הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו ו\או פעילות האסורה על פי דין.

ב. הסרת אחריות

 1. כל המידע שיוצג באתר הינו מידע המיועד להרחיב את בסיס הידע שלכם, ואינו מפורסם על ידי המפלגה ו/או מי מטעמה, וכן אמינותו ורמת הדיוק בפרסומו אינם באחריות המפלגה ו/או מי מטעמה. המפלגה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 2. המפלגה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 3. למרות שהמפלגה שואפת להבטיח את דיוק המידע ועדכניותו. 
 4. המפלגה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע, ואין בפרסום המידע משום המלצה ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
 5. המידע המתפרסם באתר הינו בחלקו דעות פוליטיות המוגנות על ידי חופש הביטוי. המפלגה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע .
 6. המידע המתפרסם באתר, מאפשר הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. המפלגה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש. המידע באתר מונגש, מעובד, מסוכם, ומתורגם מתוך מחקרים, מאמרים, נתוני יצרן, עדויות משתמשים, וממקורות גלויים אחרים. המידע הוא מידע חלקי – מידע מלא ניתן לקרוא במחקרים מדעיים או באתרים חדשותיים ולעיתים במקורות נוספים נוספים . המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות המפלגה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 7. המידע המתפרסם באתר עשוי לכלול גם מידע שמתפרסם באתר על ידי משתמשים אחרים. המפלגה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם המפלגה . המפלגה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 8. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהמפלגה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע והמשתמש אחראי באופן בלעדי ומוחלט לפעולות שהוא נוקט כתוצאה מהמידע. 
 9. תכנים רפואיים המוצגים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם רופא ו/או עם מומחה. רצוי להתייעץ באופן אישי עם בר סמכא בתחום ו/או עם רופאכם ואנו ממליצים שזה יהיה גם בקי בתזונה ובעולם הטבע.
 10. תכנים משפטיים המוצגים באתר אינם מהווים עצה משפטית , חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם עורך דין ו/או עם מומחה. רצוי להתייעץ באופן אישי עם בר סמכא בתחום. 
 11. ההצהרות שבאתר לא נבחנו על ידי ה-FDA האמריקאי או משרד הבריאות הישראלי.
 12. לא ניתן להחזיר תרומות או דמי התפקדות שניתנו באתר. 

ו. קניין רוחני

 1. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש על ידי המפלגה אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת המפלגה מראש ובכתב.
 2. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמשי האתר בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 3. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 4. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למפלגה ולצדדים שלישיים עמם המפלגה מתקשרת ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין המפלגה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת המפלגה, מראש ובכתב.

ז. מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 8.5.2021

כחלק ממתן השירותים באתר, המשתמש עשוי להידרש למסור פרטי מידע באופנים שונים. מידע זה עשוי להישמר על ידי המפלגה או על ידי צדדים שלישיים המעניקים שירות לקוחות למשתמשי האתר, ויישמר ככל והדבר נדרש במסגרת סיבה לגיטימית לכך, לרבות:

 • פרטי התחברות – כתובת דוא"ל וסיסמא;
 • מידע אישי- שם, כתובת דוא"ל, טלפון
 • תוכן המיוצר על ידי המשתמש- תגובות, שאלות, ביקורות ;
 • היסטוריית תרומות וצפייה בדפי מידע. 
 • תשלומים באתר מבוצעים על ידי צד ג' שאינו המפלגה. מדיניות פרטיות החלה עבור תשלומים תהא המדיניות הקבועה על ידי צד ג' אשר באמצעותו מתבצעים התשלומים באתר;
 • מידע אישי אשר ניתן על ידי המשתמש במסגרת שימוש בשירות לקוחות וכיו"ב;
 • מידע אשר ניתן על ידי המשתמש במסגרת מילוי סקרים באתר וכיו"ב;
 • כתובת IP, מכשירים, מערכות הפעלה, דפדפנים;
 • אין חובה עבור המשתמש למסור כל מידע באתר, אך אי מסירת מידע המתבקש עלול למנוע מהמשתמש חלק מן השירותים והאפשרויות המוצעות במסגרת האתר, או למנוע שימוש באתר בכללותו.
 • המשתמש לא ידרוש מהמפלגה או מי מטעמה אחריות בגין פגיעה בפרטיות בכל הנוגע למידע הנמסר על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר.

 

המשתמש מתיר למפלגה לעשות שימוש במידע הנאסף במסגרת השירותים המוצעים באתר לצורך אספקת המוצרים והשירותים, וכן לצורך פעולות שונות בהן:

 • הקמת חשבון משתמש באתר וניהולו;
 • זיהוי ואימות הפרטים שלכם לצורך שימוש בשירותים;
 • פרסום המידע אודות תרומותיכם בהתאם לדרישות מבקר המדינה (תרומות מעל סכום מסויים בשנה יש לפרסם). 
 • זיהוי, מניעה והגנה מהונאות ופעילויות פליליות אחרות, תביעות וחבויות אחרות;
 • טיפול בקובלנות הנוגעות לתרומות שביצעתם;
 • תפעול, הערכה ושיפור האתר;
 • מענה לבקשות ולפניות המשתמש ;
 • שיפור והתאמה אישית של החוויה שלכם בשימוש בשירותים, כולל המלצות על בסיס ההעדפות שלכם;
 • אכיפה ועמידה בדרישות הדין הרלבנטיות, תקני תעשייה רלוונטיים ותנאי המדיניות שלנו, כולל מדיניות תכתובת בינינו לגבי חשבונכם או העסקאות שלכם ושליחת מידע לגבי תכונות ושיפורים;
 • תכתובת לגבי שינויי המדיניות שלנו.

"עוגיות"

שימוש בשירותים שלנו כולל איסוף מידע מסוים בצורה אוטומטית, כגון על-ידי קובצי Cookie של הדפדפן, משואות רשת (web beacons), מזהי מכשירים, יומני לוג שרתים ובעזרת טכנולוגיות נוספות. המידע הנאסף כך עשוי להכיל את כתובת ה-IP של המכשיר שלכם, שם הדומיין, מזהים שקשורים למכשירים שלכם, סוג המכשיר, העדפות שפה, מערכת הפעלה ומאפייני המכשיר, מאפייני דפדפן גלישה, נתוני רצף הקשות (click stream). האינטראקציה שלכם עם השירותים שלנו (כגון דפי האינטרנט שבהם אתם מבקרים, לחיצות על קישורים ותכונות בשימוש), הדפים שהובילו או הפנו אתכם לשירותים, תאריכי וזמני גישה לשירותים שלנו ומידע נוסף לגבי השימוש שלכם בשירותים שלנו. בנוסף, אנחנו עשויים לקבל את המיקום הגאוגרפי שלכם (geolocation) ומידע נוסף על מיקומכם דרך אותות GPS‏, Bluetooth‏, Wi-Fi וטכנולוגיות אחרות למטרות שפורטו לעיל, כגון לצורך אספקת השירותים שלנו. המכשיר שלכם עשוי להציג הודעה כשהשירותים מנסים לקבל את המיקום הגאוגרפי המדויק שלכם.

שיתוף מידע

איננו מגלים לצדדים שלישיים מידע אישי שנאסף עליכם במסגרת שימוש באתר, בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות. נשתף את המידע האישי שלכם עם ספקי שרות צד ג' המעניקים שירותים מטעמינו (כגון דיוור, עיבוד והרשאת תשלומים, ניתוח נתונים אנליטי, ותמיכה) ורק עבור האמור במסגרת מדיניות הפרטיות. כמו כן, אנחנו מגבילים את ספקי השירותים שלנו לשימוש או חשיפת המידע הנדרש להם עבור ביצוע שירותים מטעמינו או לעמידה בדרישות הדין.

בנוסף, אנחנו עשויים לחשוף מידע שנאסף עליכם במקרים הבאים: (1) דרישות מבקר המדינה לגילוי נאות אודות תורמים החל מסכו כפי שנקבע בתקנות (2) חובת חשיפת מידע לפי הוראות הדין או כתוצאה מהליך משפטי; (3) חשיפת מידע לבקשת רשויות ממשלתיות; (4) לצורך מימוש זכויות משפטיות של המפלגה; (5) חשיפת מידע החיונית לצורך מניעת נזק פיזי או אחר או הפסד כלכלי; (6) חשיפת מידע הנוגע לחקירת חשד לפלילים; (7) ארגון מחדש, חיסול או פירוק המפלגה; או (7) עילה אחרת בגינה ניתנה הסכמת המשתמש.

העברת מידע שנאסף

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאספנו אודותיכם לנמענים במדינות אחרות, מחוץ למדינה שבה המידע נאסף. ייתכן שחוקי הגנת המידע באותן המדינות שונים מאלה של המדינה שבה מסרתם את המידע. כאשר אנו מעבירים את המידע עליכם לנמענים במדינות אחרות, אנו מתחייבים להגן על המידע כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו, תוך שנציית לדרישות החוק הרלוונטיות המעניקות הגנה סבירה בהעברת מידע אישי לנמענים במדינות מחוץ למדינה שבה המידע נמסר.

שירותים נוספים

השירותים שלנו עשויים לספק קישורים לשירותים מקוונים ואתרים אחרים לנוחיותכם ולמידע נוסף ותכונות צד ג' כגון אפליקציות,שירותים, אתרים ותכונות צד ג' כדוגמת הנ"ל עשויים לפעול באופן עצמאי. נהלי הפרטיות של צדדי ג', לרבות פרטים לגבי המידע אשר אותם צדדים שלישיים עשויים לאסוף עליכם, כפופים להצהרות הפרטיות של הצדדים ולמדיניות הנהוגה אצלם. מומלץ לעיין במדיניות הרלבנטית.

הזכויות שלכם

אנחנו מציעים לכם מספר אפשרויות בחירה לגבי המידע האישי שאנחנו אוספים מכם. לדוגמה, אם יצרתם חשבון אצלנו, תוכלו לשנות את העדפות ההתקשרות שלכם על-ידי כניסה לחשבונכם ולחיצה על "הגדרות התקשרות". בהתאם לדרישות הדין הישימות, תוכלו גם לסרב לשימוש במידע האישי שלכם למטרות שיווק ישיר ולבטל את המנוי שלכם לרשימות הדיוור השיווקיות שלנו בעזרת הקישור "ביטול מנוי" שמצורף לאימיילים שלנו, שליחת המילה "הפסק" למספר המקוצר שממנו אנו שולחים הודעות SMS או על-ידי יצירת קשר איתנו בהתאם לפרטים שמופיעים בסעיף כיצד ליצור איתנו קשר להלן. לאחר מכן, אנחנו ניישם את שינויי ההעדפות שהגדרתם.

בכפוף להוראות הדין הרלבנטיות, תוכלו: (1) לבקש גישה למידע האישי שאנחנו שומרים עליכם; (2) לבקש לעדכן, לתקן, לשנות או למחוק את המידע שלכם; (3) לבקש להגביל את השימוש שלנו במידע האישי שלכם על-ידי יצירת קשר בהתאם למפורט בסעיף כיצד ליצור איתנו קשר להלן.

שמירת מידע אישי

בכפוף לדרישות הדין הישימות, אנחנו שומרים את המידע האישי שאתם מספקים במהלך ההתקשרות בינינו ובמשך תקופת זמן סבירה נוספת למילוי חוקי ההתיישנות הישימים או במסגרת דרישה אחרת עפ"י דין.

מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16

השימוש באתר נועד לציבור הכללי ואינו מיועד לילדים מתחת לגיל 16, איננו אוספים מידע מילדים מתחת לגיל 16 ביודעין. במידה והתגלה כי אספנו מידע אישי מילד מתחת לגיל 16, המידע יימחק מהרישומים שלנו. אם לדעתכם ילד מתחת לגיל 16 סיפק מידע אישי באתר, אנא צרו איתנו קשר.

הגנה על המידע האישי שלכם

אנחנו נוקטים באמצעי הגנה רבים, בהם- מנהלתיים, טכניים ופיזיים להגנה על המידע האישי שאנחנו אוספים דרך השירותים מפני השמדה באופן מקרי, השמדה לא מורשית או השמדה בניגוד לחוק, או אבדן, שינויים, גישה, חשיפה לצדדים שאינם מורשים או שימוש שאינו לצורך האתר.

עדכוני מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מראש. תאריך העדכון האחרון יצוין בתחילת מדיניות הפרטיות.

ח. תנאים נוספים

 1. המפלגה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר. בנוסף, מפעילי האתר רשאים לשנות הוראות תקנון זה בכל עת וללא מתן הודעה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 2. מפעילי האתר אינם מחויבים לבצע אילו מהפעולות הנ"ל ואינם מחויבים לידע ו/או לעדכן את המשתמש על ביצוע אילו מהפעולות הנ"ל, ככל שיבחרו לעשות כן.
 3. על הוראות תקנון זה ועל כל מחלוקת משפטית שתתעורר בקשר לתנאי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ולא יחול דין אחר כלשהו.